مهدی تیزابی

جولای 2, 2019

حاشیه ای بر فیلم «شجاع دل»
با نگاه مدیریت و رهبری

 بسیج امکانات و نیروها برای رسیدن به هدف شایع است که ناپلئون بناپارت نسخه ای از کتاب « هنر جنگ » اثر سان تزو را همیشه […]